O filme

Do­ku­men­tár­ny ces­to­pis­ný fil­m o ex­pe­dí­cii nie­koľ­kých do­bro­dru­hov do hl­bín Sa­ha­ry. Fil­m rú­ca kla­sic­kú pred­sta­vu o Sa­ha­re, a­ko mie­ste, kde sú len pie­so­čné du­ny.

Na­vští­vi­te ti­síc ro­kov sta­rú o­ázu Ghadames, prá­vom na­zý­va­nú per­la púš­te. Stre­tne­te sa tvá­rou v tvá­r s dne­šný­mi Touarégmi, spoz­ná­te nád­her­né sce­né­rie po­ho­ria Akakus pri hra­ni­ciach s Al­žír­skom a Ni­ge­rom, kde do­dnes ži­jú.

Fil­m Vás za­ve­die k o­brov­ské­mu pie­soč­né­mu mo­ru a ro­vi­nám, kde je va­ším spo­lo­ční­kom len Fa­ta­mor­gá­na, aby ste sa na ko­nie­c do­sta­li až do sa­mot­né­ho cen­tra Sa­ha­ry, stov­ky ki­lo­met­rov od ci­vi­li­zá­cie, kde na­ra­zí­te na za­bu­dnu­té zbyt­ky ra­ja z dôb, keď bý­va­la pus­ti­na eš­te ze­le­ná a pl­ná ži­vo­ta.

Ber­ber­ská ar­chi­tek­tú­ra, krás­ne sla­né ja­ze­rá u­pro­stred pú­šte, ka­ňo­ny, kto­ré tvo­ri­ly bre­hy dáv­nych mo­rí, o­sle­pu­jú­ce bie­le pie­sky Rebiánskej púš­te, maľ­by o­by­va­te­ľov z do­by ka­men­nej a­le­bo an­tic­ké pa­mia­tky na se­ve­re ze­me sú len če­reš­nič­kou na dor­te.

Chcete si film stiahnuť?

Film je voľne dostupný na stiahnutie v dvoch verziách. WMV verzia je menšia a obsahuje len slovenský dabing, DVD verzia obsahuje naviac anglické, nemecké, ruské titulky a nádhernú galériu záberov.

&lopolo matador